Fajna Recepta

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://fajnarecepta.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

Dane kontaktowe Administratora:

– adres e-mail: [email protected]

 

1. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://medspan.pl/.
 2. Administrator – Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 16 lok. 7, 31-516 Kraków, NIP: 6751754889, REGON: 389671299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916291, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000243199.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu oraz usług Administratora.
 4. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z Usług Telemedycznych w imieniu własnym lub przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie), którzy korzystają z Usługi Telemedycznej w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego na rzecz tej osoby.
 5. Usługa Telemedyczna – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Pacjenta mająca za przedmiot udzielanie świadczeń zdrowotnych w myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023.991) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Formularz zamówienia – formularze dostępne na stronie Serwisu umożliwiające zamówienie wybranej przez Pacjenta Usługi Telemedycznej.
 7. Cennik – cennik Usługi Telemedycznych ogólnodostępny w każdym czasie na stronach Serwisu.
 8. Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usługi oznacza zapoznanie się przez Usługobiorcę z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców określa Polityka prywatności Administrator może wykorzystać dane Usługobiorcy w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Usługobiorcy lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcy do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną poprzez:

a) udostępnienie treści o ofercie na stronach Serwisu,

b) umożliwienie złożenia zamówienia na Usługę Telemedycyną,

c) realizację Usługi Telemedycznej na rzecz Pacjenta.

2. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną bezpłatnie lub za odpłatnością na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej,

d) urządzenie umożliwiające otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS oraz łączność telefoniczną.

5. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

6. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu podawane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach, wprowadzania nowych usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Administratora zmian. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Administrator na stronie wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

 

4. Zamówienie Usługi Telemedycznej

 1. W celu zamówienia Usługi Telemedycznej Pacjent wybiera interesujący go wariant usługi (E-recepta (inaczej dokument na leki, porada recepturowa) lub Konsultacja telefoniczna), a następnie wypełnia Formularz zamówienia dedykowany dla wybranego przez Pacjenta wariantu Usługi Telemedycznej.
 2. Pacjent wypełniając Formularz zamówienia zobowiązany jest wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz do wskazania wyłącznie danych prawdziwych odzwierciedlający stan faktyczny.
 3. W przypadku E-recepty Pacjent powinien dołączyć dokumentację medyczną, w szczególności historię choroby lub zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę, uzasadniającą konieczność otrzymania E-recepty.
 4. W przypadku Konsultacji telefonicznej dołączenie dokumentacji medycznej jest nieobowiązkowe, jednakże może być wymagane decyzją lekarza w trakcie realizacji Usługi Telemedycznej.
 5. Administrator zastrzega, iż szczególnie może nie być możliwości otrzymania e-recepty na poniższe grupy leków (lekarz podejmuje indywidualną decyzję). Lista nie zawiera wyszczególnionych wszystkich grup leków na które uzyskanie e-recepty może być niemożliwe. W sytuacji odmowy wystawienia e-recepty, zwrot środków pieniężnych nie jest możliwy.

a) leki o działaniu odurzającym oraz narkotycznym,

b) benzodiazepiny oraz pochodne,

c) leki nasenne,

d) marihuanę medyczną,

e) wyroby medyczne,

f) leki z wykazu N oraz P (wykaz dostępny w sieci).

6. Administrator zastrzega, iż nie realizuje Usługi Telemedycznej dla Pacjentów, którzy są w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

7. Administrator zastrzega, iż decyzję w sprawie możliwości wystawienia E-recepty lub zwolnienia lekarskiego e-ZLA podejmuje wyłącznie lekarz. Skorzystanie z Usługi Telemedycznej nie gwarantuje tym samym otrzymania E-recepty lub zwolnienia lekarskiego e-ZLA.

8. Po wypełnieniu Formularza zamówienia i dołączeniu dokumentacji medycznej (o ile jest to wymagane) Pacjent składa oświadczenie o podaniu wyłącznie danych prawdziwych, zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym, o uprawnieniu do działania w imieniu osoby trzeciej (o ile Usługa Telemedyczna ma być zrealizowana na rzecz takiej osoby) oraz o akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie dokonuje płatności zgodnie z aktualnym Cennikiem za Usługę Telemedycyną za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnego w Serwisie.

9. Pacjent składając zamówienie może korzystać z przyznanych mu przez Administratora kodów rabatowych, których realizacja następuje na warunkach odrębnie określonych. Administrator zastrzega sobie prawo do dezaktywacji możliwości korzystania z kodów rabatowych w każdym czasie. Kody rabatowe nie łączą się i nie dotyczą cen promocyjnych. 

10. W momencie dokonania płatności zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej. Pacjent otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy oraz określającą istotne jej warunki.

11. Pacjent uprawniony jest do rezygnacji z Usługi Telemedycznej najpóźniej przed nawiązaniem przez lekarza połączenia telefonicznego, przed rozpoczęciem rozmowy na czacie, przed nawiązaniem kontaktu drogą elektroniczną przez personel lub przed otrzymaniem wiadomości e-mail z informacją o zakończonej e-konsultacji. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim Pacjentowi przysługuje zwrot pełnej płatności wniesionej za Usługę Telemedyczną.

12. Jeżeli lekarz stwierdzi przeciwwskazania do świadczeń telemedycznych, to może zalecić wizytę stacjonarną. Zwrot środków pieniężnych w takiej sytuacji nie przysługuje, a pacjent wybiera samodzielnie placówkę i samodzielnie pokrywa koszty wizyty w placówce stacjonarnej. 

13. W przypadkach nagłych lub w przypadku pogorszenia samopoczucia lub stanu zdrowia Pacjenta, powinien on niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego lub udać się do najbliższej placówki medycznej, udzielającej świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem.

14. W momencie dokonania płatności, Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że telemedyczna konsultacja lekarska, podczas której Pacjent może uzyskać receptę na leki, zwolnienie lekarskie, nie zastępuje osobistego (stacjonarnego) badania lekarskiego.

15. Posługiwanie się nieprawidłowymi danymi oraz przekazanie nieprawdziwych informacji może skutkować wydaniem błędnej diagnozy lub ustalenia nieprawidłowego sposobu leczenia, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

16. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w formularzu medycznym lub w trakcie konsultacji telefonicznej, Administrator oraz lekarz nie ponoszą odpowiedzialności. 

17. Usługa nie polega na sprzedaży e-recept/e-ZLA, lecz na zdalnej konsultacji lekarskiej. 

18. Cena konkretnej usługi może podlegać indywidualnemu dostosowaniu na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

19. Usługa telemedyczna nie ma na celu zastąpienia konsultacji lekarskiej świadczonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez lekarza specjalistę w ramach konsultacji stacjonarnej/online.

5. Realizacja Usługi Telemedycznej

 1. Usługa Telemedyczna realizowana jest przez uprawnionego lekarza wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Usługi Telemedyczne realizowane są przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00.
 3. Czas oczekiwania na rozpoczęcie realizacji Usługi Telemedycznej wynosi od 15 minut do 24 godzin. Czas zakończenia realizacji usługi telemedycznej jest uzależniony m.in. od responsywności pacjenta oraz dostępności lekarza. Zazwyczaj nie przekracza 48 godzin, lecz w wyjątkowych sytuacjach może się wydłużyć (m.in. ze względu na utrudniony kontakt z pacjentem) do kilku dni.
 4. Usługa E-recepty (inaczej dokument na leki, porada recepturowa) realizowana jest przez lekarza na podstawie danych wprowadzonych podczas składania zamówienia na usługę, a następnie po przeprowadzeniu konsultacji lekarskiej w formie rozmowy. Po zapoznaniu się ze wstępnym informacjami przekazanymi przez Pacjenta w ramach wypełnienia ankiety medycznej, lekarz przystąpi do dalszego kontaktu z Pacjentem. Kontakt ten nastąpi w ramach rozmowy na czacie online i/lub podczas rozmowy telefonicznej. W sytuacji kontaktu poprzez czat, zostanie wysłana wiadomość SMS z linkiem do pokoju czat, a także wiadomość email z linkiem, która może pojawić się w folderze SPAM. W trakcie konsultacji, lekarz może poprosić o dostarczenie dokumentacji medycznej oraz oczekiwać dostępu do Internetowego Konta IKP. Lekarz posiada prawo do odmowy wystawienia E-recepty w przypadku, gdy informacje przekazane przez Pacjenta, nie uzasadniają konieczności ordynacji leku. Dodatkową dokumentacje medyczną pacjent może dostarczyć do 24 godzin od momentu poinformowania przez lekarza. W przypadku braku dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym terminie oraz w przypadku braku uzyskania wszystkich potrzebnych informacji od pacjenta – zwrot środków pieniężnych nie jest możliwy. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia e-recepty i w takiej sytuacji zwrot środków pieniężnych nie przysługuje. 
 5. Lekarz może bez dokonania badania Pacjenta wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Nie dotyczy to Pacjenta pierwszorazowego w placówce lub realizującego kolejną konsultacje podczas której zgłasza nowy problem zdrowotny.
 6. W przypadku zasadności ordynacji leku, Pacjent po realizacji Usługi przez lekarza otrzymuje wiadomość SMS z kodem umożliwiającym realizację E-recepty oraz odrębną wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Pacjenta zawierającą dokumentację medyczną z udzielonego świadczenia zabezpieczoną hasłem.
 7. W przypadku braku zasadności ordynacji leku, lekarz przekaże informacje o przyczynie odmowy wystawienia e-recepty oraz zalecenia.
 8. Administrator zastrzega, iż o ilości opakowań leków przepisanych Pacjentowi decyzję podejmuje wyłącznie lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną Pacjenta.
 9. Administrator zastrzega, iż E-recepty wystawione są przez lekarza na pełną odpłatność przez Pacjenta.
 10. Usługa Telemedyczna w formie Konsultacji telefonicznej realizowana jest przez lekarza poprzez połączenie telefoniczne z Pacjentem.
 11. Lekarz uprawniony jest do weryfikacji tożsamości Pacjenta. Odmowa podania przez Pacjenta informacji pozwalających na jego weryfikację, podanie błędnych informacji  skutkuje odmową realizacji usługi telemedycznej oraz nie uprawnia Pacjenta do zwrotu płatności. Instrukcja weryfikacji tożsamości: https://medspan.pl/weryfikacja/
 12. Lekarz podejmuje trzykrotną próbę połączenia z Pacjentem (konsultacja telefoniczna) w odstępach czasu nie krótszych niż 15 minut. Brak możliwości połączenia/rozmowy z Pacjentem skutkuje uznaniem usługi za zrealizowaną co powoduje brak możliwości otrzymania zwrotu płatności przez Pacjenta oraz brak możliwości otrzymania e-recepty/zwolnienia lekarskiego. Lekarz może wykonać połączenie z zastrzeżonego numeru telefonu i tylko na polski numer telefonu.
 13. Administrator zastrzega, iż w przypadku ustalenia zasadności otrzymania przez Pacjenta zwolnienia lekarskiego e-ZLA, decyzję o jego długości podejmuje indywidualnie lekarz.
 14. Administrator zastrzega, iż lekarz ma możliwości odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego. 
 15. Po realizacji E-konsultacji Pacjent otrzymuje wiadomość przesłaną na jego adres poczty elektronicznej zawierającą dokumentację medyczną z udzielonej E-konsultacji zabezpieczoną hasłem.
 16. Administrator prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o prawach pacjenta. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w tej ustawie.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi telemedycznej w przypadku wulgarnego komunikowania się lub innego rażąco konfliktowego zachowania ze strony pacjenta lub podejrzenia przekazywania przez pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno-leczniczego przez administratora do Pacjenta, z zastrzeżeniem warunków, jakie powinny zostać spełnione w sytuacji odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1516 z późn.zm.). .). Zwrot środków pieniężnych w takiej sytuacji nie przysługuje. 
 18. Podczas realizacji usługi E-recepty (inaczej dokument na leki, porada recepturowa) – lekarz wykona dwa połączenia telefoniczne lub lekarz skontaktuje się za pośrednictwem czatu online (Pacjent otrzyma link w wiadomości SMS oraz w wiadomości e-mail do czatu z lekarzem). Brak możliwości połączenia/rozmowy z Pacjentem skutkuje uznaniem usługi za zrealizowaną co powoduje brak możliwości otrzymania zwrotu płatności dokonanej przez Pacjenta i brak możliwości otrzymania e-recepty. Lekarz może wykonać połączenie z numeru zastrzeżonego i tylko na polski numer telefonu. 
 19. Akceptując regulamin, Pacjent wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną celem realizacji usługi telemedycznej
 20. Jeżeli lekarz poprosi o dostarczenie dokumentacji medycznej, to Pacjent może przesłać dokumentacje bezpośrednio poprzez czat online lub zahasłowaną dokumentacje medyczną na wskazany adres e-mail. Hasłem powinien być numer PESEL. Jeżeli Pacjent nie ma takiej możliwości, to może poprosić o instrukcje przesłania przez wewnętrzny system przesyłania dokumentacji. 
 21. Do korzystania z czatu online należy mieć aktywne połączenie z internetem. 

6. Metody płatności

 1. Usługobiorca dokonuje płatności za Usługę przelewem w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 2. Usługobiorca akceptuje otrzymanie dowodu sprzedaży w formie elektronicznej bez podpisu wystawcy na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.
 4. Na życzenie Pacjenta jest możliwość przesłania faktury za usługę w formie elektronicznej (bez podpisu) na wskazany adres e-mail.

7. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań w Serwisie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie Usługi przez Administratora. W szczególności Administrator nie odpowiada za prawidłowość wystawionych E-recept, zwolnień lub innych dokumentów i ich przydatność do celów Usługobiorcy, jeżeli ewentualne błędny są skutkiem udzielania przez Usługobiorcę niepełnych lub błędnych informacji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Usługobiorcy z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 4. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcy z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Usługobiorcy za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących

8. Odstąpienie od umowy

 

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Administratora w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Administratora w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Pacjentowi (Usługobiorcy) przysługuje prawo do rezygnacji z Usługi Telemedycznej na zasadach określonych w §4 pkt 11 Regulaminu.
 5. Pacjentowi (Usługobiorcy) przysługuje zwrot płatności uiszczonej tytułem Usługi Telemedycznej w pełnej wysokości, w przypadku, o którym mowa w §4 pkt 11.
 6. Pacjentowi (Usługobiorcy) nie przysługuje zwrot płatności uiszczonej w przypadku nie otrzymania e-recepty, o którym mowa w §4 pkt. 5, §5 pkt. 4 oraz pkt. 5 Regulaminu oraz w przypadku nie otrzymania zwolnienia lekarskiego o którym mowa w §5 pkt. 14 Regulaminu.
 7. Administrator zwraca płatność w ciągu 14 dni na rachunek bankowy z którego dokonano płatności za Usługę Telemedyczną.
 8. Nie ma możliwości anulowania usługi ze zwrotem środków pieniężnych, jeżeli lekarz przystąpił do analizy informacji przekazanych przez Pacjenta w formularzu zamówienia, czyli w sytuacji w której został wygenerowany link do czatu, lekarz podjął próbę kontaktu telefonicznego lub została wysłana wiadomość świadcząca o zakończonej konsultacji. 

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora Usługi Telemedycznej lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Usługobiorcy do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od dnia uzupełniania przez Usługobiorcę danych uzasadniających złożenie reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w zakreślonym terminie oznacza jej uwzględnienie przez Administratora.

 

10. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcy jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy dokonali zamówienia Usługi Telemedycznej w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2024 r.
Rezygnacja z usługi
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług: ………………………………..……
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) na konto z którego dokonano płatności. 
Data zawarcia umowy……………………
…………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

Instrukcja weryfikacji tożsamości: https://fajnarecepta.pl/weryfikacja/